Біленченківський заклад загальної середньої освіти І-ІІ ступенів Гадяцької районної ради Полтавської області

   

Методична робота

  http://valentinakolesnikova.wix.com/kolesnikova (Урок Веб-квест)

 

Компютер - минуле і сьогодення.pdf (газета створена учнями 7 класу)

 

Методична робота— це багатогранний і творчий процес, який складається з комплексу систематичної, цілеспрямованої, колективної, групової та індивідуальної діяльності педагогів щодо підвищення їх наукового і загальнокультурного рівня, вдосконалення психолого-педагогічної підготовки, професійної майстерності.
 
Методична робота в школі― це спеціальний комплекс практичних заходів, які ґрунтуються на досягненнях науки, перспективного педагогічного досвіду і спрямовані на всебічне підвищення компетентності і професійної майстерності кожного вчителя. Цей комплекс орієнтований перш за все на підвищення творчого потенціалу педагогічного колективу, а кінцевому результаті ― на підвищення якості й ефективності освітнього процесу.
 
 Головні завдання методичної роботи:
 • поглиблення, переосмислення, переорієнтація, трансформація раніше одержаних філософсько-педагогічних знань відповідно до концептуальних основ та принципів розвитку національної системи освіти, створення інноваційної освітньої системи;
 • вивчення теорії й методики навчання і виховання, психології, досягнень науки з певного фахового напрямку, оволодіння сучасною методологією;
 • упровадження в навчально-виховний процес новітніх теоретичних розробок, передового досвіду, сучасних педагогічних технологій;
 • систематичне інформування педагогів про нові орієнтації щодо змісту й методики навчання й виховання, вивчення державно-нормативних документів про освіту;
 • глибоке осмислення керівниками методичних об'єднань, творчих об'єднань учителів завдань, змісту, структури та організаційних основ реалізації вимог програм, посібників;
 • вивчення стану навчальних досягнень учнів, рівня якості уміння, вихованості учнів, виявлення труднощів у роботі;
 • вивчення, узагальнення та пропаганда перспективного досвіду вчителів;
 • вивчення і використання на практиці сучасних досягнень психолого-педагогічної науки;
 • спонукання і сприяння виробленню у педагогів бажань і навичок самостійної роботи з метою безперервного підвищення своєї кваліфікації й удосконалення педагогічної майстерності;
 • активізація та всебічний розвиток творчих здібностей педагогів, формування в них зацікавленості сучасними науковими ідеями, дослідницькою та експериментальною роботою;
 • допомога у творчій розробці навчальних планів, програм з певного фахового напряму.
В школі визначена чітка структура методичної роботи, яка складається із взаємопов’язаних та взаємодіючих елементів: методична рада, яка є координатором всієї методичної роботи в школі; педагогічна рада, яка визначає основні напрямки і завдання,  конкретні форми роботи педагогічного колективу та приймає рішення  з основних питань діяльності школи; шкільні методичні об’єднання; творчі групи вчителів з певних проблем  навчально–виховного процесу.
Організація методичної роботи з педкадрами здійснюється відповідно до діючогоПоложення про методичну роботу з педагогічними кадрами в закладі освіти, Законом України «Про загальну середню освіту» та річного плану роботи.
Впровадження в навчально-виховний процес інноваційних технологій і методик здійснюється шляхом оптимального поєднання й конструювання різних групових і індивідуальних форм методичної взаємодії динамічних та творчих груп, методичних об’єднань вчителів-предметників.

Визначена науково-методична проблема школи «Підвищення якості навчально-виховного процесу шляхом впровадження інноваційних технологій навчання та виховання, розвиток професійної компетентності вчителя». При плануванні   методичної   роботи   педагогічний   колектив   школи визначав здібності учнів як складову реалізації особистісно орієнтованого навчання та виховання».

На початку навчального року проведено діагностування вчителів, яке передбачало визначення:

 •  рівня методичної підготовки педпрацівників;
 • готовність кожного вчителя до впровадження освітніх технологій.

В    школі працюють такі методоб’єднання:

 • вчителів початкових класів (голова методоб’єднання Гавеля О.Ф., учитель початкових класів, вища категорія).
 • методоб'єднання     класних     керівників     (голова     методоб’єднання Нога І.О., учитель біології, спеціаліст).

Адміністрацією школи розроблені науково-методичні поради для

педагогів, систематично проходили наради з обміну досвідом роботи та вивчення інноваційних методичних розробок вчителів області, району.

Учителі школи намагалися створити оригінальну систему роботи, що дозволило забезпечити достатню результативність у навчанні. Педагогічний колектив при проведенні уроків використовує різноманітні форми роботи:

 •  уроки - лекції;
 • уроки-диспути;
 • семінари;
 • «круглі столи»;
 • урок - гра;
 • уроки – дослідження.

На засіданнях педагогічних рад розглядали такі питання:

 • «Розвиток    творчих     здібностей     учнів     у    системі особистісно орієнтованого навчання та виховання у початкових класах».
 • «Пошук шляхів підвищення пізнавальної мотивації, розробка творчих та інтегрованих завдань на уроках світової літератури».
 • «Формування пізнавальних інтересів учнів на уроках географії».

Беручи до уваги систему роботи школи над науково – методичною проблемою «Здійснення індивідуального підходу до учнів в процесі навчання та виховання », протягом навчального року проведено такт проблемно-наукові семінари:

   •   «Нові    підходи    до    змісту    і    методів    організації    особистісно

орієнтовного процесу». ( Кіяшко О.П., вчитель І категорії).

 • «Сучасні педагогічні технології в початковій школі» (Гавеля О.Ф., вчитель вищої категорії).
 • «Дослідження рівня ефективності індивідуальної та колективної науково – методичної роботи із використанням інноваційних педагогічних технологій» (Павлюк А.С., голова м/о класних керівників).

 

Робота з обдарованими дітьми ґрунтувалась на засадах особистісно орієнтованого навчання. Педагогічний колектив формує в учнів інтерес до знань  (олімпіади, конкурси).

Система роботи вчителів вивчалася комплексно (аналіз відвіданих уроків, ведення шкільної документації, контрольні зрізи).

Протягом   навчального   року   проведено   презентації      творчих   робіт

 • «Інтерактивні технології навчання географії» (Павлюк І.Ф., вчитель географії, І категорія).
 • «Гамлет – вічний образ світової літератури» (Лукаш А.М., учитель світової літератури).

 

За минулий навчальний рік проведено конкурси «Учитель року», «Класний керівник».

У школі проводились відкриті уроки, шкільні заходи, тижні наук, творчі звіти учителів, які атестувалися.

В 2016-2017 н.р. педагогічний колектив працював за матеріалами дистанційного курсу «Основи організації методичної роботи школи: крок за кроком». Згідно рекомендацій науково-методичного центру районного відділу освіти було сплановану-методичну роботу, яка поєднує традиційні та інноваційні форми і методи: практичні заняття, тренінги, обмін досвідом, лекції-консультації. Для проведення різнобічного систематичного аналізу педагогічної діяльності кожен учитель склав власне портфоліо, в якому відстежено хід і результати учбового процесу. Було проаналізовано підсумки роботи школи за попередні роки, виявлено нерозв'язані проблеми, проведено робочі наради керівниками методичних об'єднань. Результати аналізу діагностичних карт створили основу для визначення структури методичної роботи з колективом на різних рівнях, дали можливість визначити шляхи використання передового педагогічного досвіду та інших джерел удосконалення навчально-виховного процесу. Кожен учитель обрав індивідуальну методичну проблему, яка спрямована на вдосконалення теоретичної та практичної підготовки, необхідної для педагогічної діяльності.

 


1
2
3